Świadczenie wspierające

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gliwicach – Ośrodek Pomocy Społecznej
in f o r m u j e, że z dniem 1 stycznia 2024 r. wchodzi w życie, ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym ( DZ. U. z 2023 r. poz. 1429). https://www.gov.pl/web/rodzina/swiadczenie-wspierajace-krok-po-kroku.

Uzyskanie świadczenia wspierającego będzie odbywać się w dwóch etapach:

  1. Etap pierwszy:

uzyskanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia wydawanej przez Wojewódzki Zespół ds. Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Katowicach przy ul. Powstańców 41a.

Aby osoba mogła ubiegać się o wydanie takiej decyzji, musi mieć status osoby z niepełnosprawnością potwierdzony orzeczeniem MZON o stopniu niepełnosprawności znacznym, umiarkowanym, lekkim (lub równoważnym wydanym przez ZUS, KRUS, MON, MSWiA).

Niezbędne dokumenty do ubiegania się o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia tj:

  • wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia,
  • kwestionariusz samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem,

można pobrać na stronie: https://suw.bip.gov.pl/wzon/wojewodzki-zespol-do-spraw-orzekania-o-niepelnosprawnosci.html

  • dodatkowo do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o niepełnosprawności

kopię (kserokopię) ważnego (wybranego) orzeczenia – przy czym obowiązek dołączenia kopii (kserokopii) orzeczenia dotyczy wyłącznie orzeczeń wydanych przed 1998 r. o zaliczeniu do jednej
z grup inwalidów przez ZUS, KRUS, MON lub MSWiA oraz orzeczeń o całkowitej niezdolności do pracy, o niezdolności do samodzielnej egzystencji, o częściowej niezdolności do pracy wydanych przed 2011 r. przez ZUS oraz orzeczeń wydanych przed 2007 r. przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz inne organy

Wniosek o uzyskanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia można złożyć:

  • pocztą tradycyjną na adres Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Katowicach, ul. Powstańców Warszawy 41a,
  • osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
  • elektronicznie przez portal Emp@tia,
  • za pośrednictwem powiatowego zespołu – w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej  w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9 pok. 1 w następujących godzinach:

Poniedziałek: 8:00 – 16:30
Wtorek: 8:00 – 15:00
Środa: 8:00 – 15:00
Czwartek: 8:00 – 15:00
Piątek: 8:00 – 13:30

Więcej informacji na temat złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o poziomie wsparcia można uzyskać pod numerem telefonu: (32) 335 96 14 (wew. 9614) w godzinach
od 7.00 do 14.00

Wszystkie złożone wnioski za pośrednictwem powiatowego zespołu będą w terminie do 7 dni od dnia złożenia przekazane do Wojewódzkiego Zespół ds. Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Dane kontaktowe do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności:
mail: wzon.katowice@katowice.uw.gov.pl tel. 32 20 77 813.

  1. Etap drugi:

Po uzyskaniu decyzji o potrzebie wsparcia należy złożyć wniosek do ZUS o wypłatę świadczenia wspierającego.

Wniosek będzie można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną poprzez:

Szczegółowych informacji na temat zasad otrzymania świadczenia wspierającego udziela Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Powiatowe (miejskie) zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności nie są organami właściwymi do prowadzenia postępowań w zakresie ustalania poziomu potrzeby wsparcia, jak również nie są właściwe do ustalania prawa do świadczenia wspierającego (oraz jego wypłaty). Ustawodawca przewidział dla tych organów wyłącznie ich „pośredni” udział (z uwagi na fakultatywną możliwość składania wniosków o ustalenie poziomu wsparcia za ich pośrednictwem). Niniejsza informacja nie stanowi zatem źródła prawa i odnosi się wyłącznie do wybran

Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner