STATUT

Statut Fundacji

NieOdkładalni

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja pod nazwą Fundacja NieOdkładalni zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Dominikę Chabin-Pactwa, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym nr 2358/2021 sporządzonym przez notariusza Rafała Michalskiego, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

 2. Fundacja ma osobowość prawną.

§ 2

 

 1. Fundacja może używać tłumaczeń pełnej nazwy na języki obce.

§ 3

Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyznaniem.

§ 4

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Gliwice.

 2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

 3. Fundacja może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub zbliżonym charakterze działania.

§ 5

Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest Minister ds rodziny i polityki społecznej

Cele i zasady działania Fundacji

§ 6

Celami Fundacji są:

1. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

2. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;

3. Działalność w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin;

4. Działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

5. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

6. Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

7. Działalność na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

8. Działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, turystyki i krajoznawstwa;

9. Działalność charytatywna;

10. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

11. Ochrona i promocja i zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;

12. Promocja i organizacja wolontariatu;

13. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;

14. Rewitalizacja.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez:

 1. Organizowanie i prowadzenie spotkań, szkoleń, kursów, warsztatów, doradztwa i konsultacji, projektów edukacyjnych i społecznych oraz sympozjów i konferencji.

 2. Organizację i realizację opieki wytchnieniowej.

 3. Organizowanie festiwali i wydarzeń kulturalnych oraz sportowych.

 4. Przygotowywanie publikacji i działalność wydawnicza.

 5. Współpracę z organizacjami pozarządowymi, organami administracji publicznej oraz przedsiębiorstwami.

Majątek i dochody Fundacji

§ 8

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 500 zł oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 9

 1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
  a) darowizn, spadków, zapisów,
  b) dotacji i subwencji osób prawnych oraz grantów,
  c) zbiórek i imprez publicznych,
  d) majątku fundacji,
  e) odsetek i depozytów bankowych,

f) odpłatnej działalności pożytku publicznego.

§ 10

Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

§ 11

W sprawach przyjęcia darowizn i spadków oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

§ 12

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 13

Majątkiem Fundacji zarządza jej Zarząd.

Władze Fundacji

§ 15

Organem działającym w imieniu Fundacji jest Zarząd.

§ 16

 1. W skład Zarządu może wchodzić Fundator.

 2. Skład Zarządu każdorazowo powoływany jest przez Fundatora

 3. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą śmierci lub złożenia rezygnacji lub odwołania przez Fundatora. W takiej sytuacji Fundator może uzupełnić skład Zarządu.

 4. W przypadku śmierci lub utraty praw publicznych, kompetencje Fundatora przejmuje Zarząd.

§ 17

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

 2. Zarząd skała się z 2 do 5 osób.

 3. Kadencja Zarządu trwa 5 lat.

 4. Do kompetencji Zarządu należy:
  a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
  b) realizacja celów statutowych,
  c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
  d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
  e) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia.

§ 18

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok.

 2. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

 3. Decyzje Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności minimum połowy składu. W przypadku równego rozłożenia głosów, decyduje głos Prezesa.

Sposób reprezentacji

§ 19

 1. Oświadczenia woli we wszystkich sprawach w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, może składać Prezes lub Wiceprezes jednoosobowo.

Postanowienia końcowe

§ 20

Zmian w statucie Fundacji może dokonać Fundator. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

§ 21

 1. Fundacja może się połączyć z inną Fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

 2. Połączenie z inną Fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

 3. W sprawach połączenia z inną Fundacją decyzję podejmuje jednomyślnie Zarząd Fundacji.

§ 22

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

 2. Decyzje o likwidacji podejmuje jednomyślnie Zarząd Fundacji.