Statut Fundacji
NieOdkładalni

Postanowienia ogólne

§ 1
1. Fundacja pod nazwą Fundacja NieOdkładalni zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Dominikę Chabin-Pactwa, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym nr 2358/2021 sporządzonym przez notariusza Rafała Michalskiego, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
2. Fundacja ma osobowość prawną.

§ 2
1. Fundacja może używać tłumaczeń pełnej nazwy na języki obce.

§ 3
Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyznaniem.

§ 4
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Gliwice.
2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Fundacja może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub zbliżonym charakterze działania.

§ 5
Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest Minister ds rodziny i polityki społecznej.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 6
Celami Fundacji są:
1. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
2. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
3. Działalność w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin
4. Działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
5. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
6. Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
7. Działalność na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
8. Działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, turystyki i krajoznawstwa;
9. działalność charytatywna
10. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
11. Ochrona i promocja i zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
12. Promocja i organizacja wolontariatu
13. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
14. Rewitalizacja

§ 7
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizowanie i prowadzenie spotkań, szkoleń, kursów, warsztatów, doradztwa i konsultacji, projektów edukacyjnych i społecznych oraz sympozjów i konferencji
2. Organizację i realizację opieki wytchnieniowej
3. Organizowanie fesƟwali i wydarzeń kulturalnych oraz sportowych
4. Przygotowywanie publikacji i działalność wydawnicza
5. Współpracę z organizacjami pozarządowymi, organami administracji publicznej oraz przedsiębiorstwami.

§ 7a
Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego sklasyfikowaną w PKD, jako:
1. 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana;
2. 85.52 Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
3. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
4. 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację;
5. 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna;
6. 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
7. 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych;
8. 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana;
9. 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych;
10. 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
11. 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza;
12. 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych;
13. 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;
14. 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
15. 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

§ 7b
Fundacja prowadzi działalność gospodarczą sklasyfikowaną w PKD, jako:
1. 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;
2. 47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na
straganach i targowiskach
3. 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i
targowiskach
4. 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
5. 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i
targowiskami
6. 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
7. 58.11.Z Wydawanie książek
8. 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
9. 58.13.Z Wydawanie gazet
10. 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
11. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
12. 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
13. 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
14. 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych
15. 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
16. 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
17. 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych
18. 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana
19. 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relaƟons) i komunikacja
20. 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
21. 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
22. 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
23. 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych
(Internet)
24. 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
25. 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana;
26. 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
27. 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
28. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
29. 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację;
30. 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna;
31. 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
32. 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych;
33. 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana;
34. 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych;
35. 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
36. 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza;
37. 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych;
38. 93.11.Z Działalność obiektów sportowych;
39. 93.12.Z Działalność klubów sportowych;
40. 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;
41. 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
42. 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;
43. 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
44. 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Majątek i dochody Fundacji

§ 8
Fundacja na prowadzenie działalności przeznacza następujące środki:
1. 1000 zł na działalność gospodarczą.
2. 1100 zł na działalność statutową z czego 500 zł stanowi fundusz założycielski a 600 zł pozostałe środki zgromadzone w trakcie działalności.

§ 9
1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z :
a) darowizn, spadków, zapisów,
b) dotacji i subwencji osób prawnych oraz grantów
c) zbiórek i imprez publicznych,
d) majątku fundacji,
e) odsetek i depozytów bankowych,
f) działalności gospodarczej.
2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.
3. Fundacja nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność pożytku
publicznego.

§ 10
Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

§ 11
W sprawach przyjęcia darowizn i spadków oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

§ 12
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 13
Majątkiem Fundacji zarządza jej Zarząd.

§ 14
Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Władze Fundacji

§ 15
1. Organem działającym w imieniu Fundacji jest Zarząd.
2. Organem kontroli i nadzoru jest Rada Fundacji.

§ 16
1. W skład Zarządu może wchodzić Fundator.
2. Skład Zarządu każdorazowo powoływany jest przez Fundatora
3. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą śmierci lub złożenia rezygnacji lub odwołania przez Fundatora. W takiej sytuacji Fundator może uzupełnić skład Zarządu.
4. W przypadku śmierci lub utraty praw publicznych, kompetencje Fundatora przejmuje Zarząd.

§ 17
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 2 do 5 osób, w tym Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu i Członków Zarządu
3. Kadencja Zarządu trwa 5 lat
4. Członkowie organu zarządzającego nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5. Do kompetencji Zarządu należy:
a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b) realizacja celów statutowych,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
e) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,

§ 18
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok.
2. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
3. Decyzje Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności minimum połowy składu. W przypadku równego rozłożenia głosów, decyduje głos Prezesa.

§ 19
1. Skład Rady Fundacji każdorazowo powoływany jest przez Fundatora.
2. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z chwilą śmierci lub złożenia rezygnacji lub
odwołania przez Fundatora. W takiej sytuacji Fundator może uzupełnić skład Rady
Fundacji.
3. W przypadku śmierci lub utraty praw publicznych, kompetencje Fundatora przejmuje Zarząd.

§ 20
1. Rada Fundacji jest organem kontroli i nadzoru.
2. Rada Fundacji składa się z 2 do 5 osób, w tym Przewodniczącego Rady Fundacji.
3. Kadencja Rady Fundacji trwa 5 lat.
4. Członkowie organu kontroli i nadzoru:
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości służbowej,
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych
kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego za rok poprzedni.
5. Do kompetencji Rady Fundacji należy:
a) nadzór nad bieżącą pracą zarządu,
b) zatwierdzanie sprawozdań dotyczących działalności Fundacji,
c) opiniowanie planów pracy i budżetu przygotowywanych przez Zarząd,
d) sprawowanie kontroli nad majątkiem Fundacji,
e) reprezentowanie Fundacji w zakresie zatrudniania członków Zarządu,

§ 21
1. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok.
2. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Rady Fundacji.
3. Decyzje Rady Fundacji podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności minimum połowy składu. W przypadku równego rozłożenia głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji.

Sposób reprezentacji

§ 22
Oświadczenia woli we wszystkich sprawach w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, może składać Prezes lub Wiceprezes jednoosobowo.

Postanowienia końcowe

§ 23
Zmian w statucie Fundacji może dokonać Fundator. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

§ 24
1. Fundacja może się połączyć z inną Fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną Fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną Fundacją decyzję podejmuje jednomyślnie Zarząd Fundacji.

§ 25
1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzje o likwidacji podejmuje jednomyślnie Zarząd Fundacji.

 

Do pobrania: STATUT FUNDACJI NIEODKŁADALNI

Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner